การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 502/2563 เรื่อง พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว   14 ต.ค. 63 3
คำสั่งที่ 492/2563 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563   12 ต.ค. 63 4
คำสั่งที่ 493/2563 เรื่อง การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 ต.ค. 63 2
คำสั่งที่ 494/2563 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   12 ต.ค. 63 5
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   30 ก.ย. 63 8
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   30 ก.ย. 63 9
คำสั่งที่ 427/2563 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล เพื่อให้ได้รับวิทยฐานะครูระดับชำนาญการ (รอบเดือนเมษายน 2563)   28 ส.ค. 63 3
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรังปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)   24 เม.ย. 63 38
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)   24 เม.ย. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563   20 เม.ย. 63 43
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 เม.ย. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 เม.ย. 63 27
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง   10 ก.พ. 63 24
หนังสือเทศบาลตำบลชุมพร ที่ รอ 54801/69 เรื่อง รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   3 ก.พ. 63 25
หนังสือเทศบาลตำบลชุมพร ที่ รอ 54801/81 เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมทำสัญญาจ้าง   30 ม.ค. 63 22
มติ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง เห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   28 ม.ค. 63 23
คำสั่งที่ 24/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   10 ม.ค. 63 55
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   6 ม.ค. 63 31
คำสั่งที่ 818/2562 เรื่อง ย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล   29 พ.ย. 62 23
คำสั่งที่ 788/2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 พ.ย. 62 53
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรังปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)   4 พ.ย. 62 58
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562   29 ต.ค. 62 25
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ต.ค. 62 72
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562   25 ต.ค. 62 57
คำสั่งที่ 679/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   3 ต.ค. 62 57
คำสั่งที่ 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่ง   3 ต.ค. 62 59
คำสั่งที่ 677/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   3 ต.ค. 62 54
คำสั่งที่ 676/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   3 ต.ค. 62 53
คำสั่งที่ 675/2562 เรื่อง การกำหนดงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 54
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563   3 ต.ค. 62 25