รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2563   1 ธ.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 เม.ย. 63 59
หนังสือเทศบาลตำบลชุมพร ที่ รอ 54801/69 เรื่อง รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   3 ก.พ. 63 61
หนังสือเทศบาลตำบลชุมพร ที่ รอ 54801/81 เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมทำสัญญาจ้าง   30 ม.ค. 63 53
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562   29 ต.ค. 62 53
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ต.ค. 62 101
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   3 ต.ค. 62 65
ทะเบียนคุมการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2562   3 ต.ค. 62 74
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2561   2 ต.ค. 61 113