การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งที่ 24/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   10 ม.ค. 63 1
คำสั่งที่ 788/2562 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 พ.ย. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรังปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)   4 พ.ย. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมิน "ดีเด่น" ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ต.ค. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562   25 ต.ค. 62 12
คำสั่งที่ 679/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล   3 ต.ค. 62 1
คำสั่งที่ 678/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่ง   3 ต.ค. 62 1
คำสั่งที่ 677/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ   3 ต.ค. 62 1
คำสั่งที่ 676/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   3 ต.ค. 62 1
คำสั่งที่ 675/2562 เรื่อง การกำหนดงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ต.ค. 62 2
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 62 12
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 10
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 62 10
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 12
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   1 ต.ค. 62 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)   1 พ.ค. 62 37
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   7 ม.ค. 62 25
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจำปี 2561   2 ต.ค. 61 33
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561   13 ส.ค. 61 26
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   6 ต.ค. 60 71
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2561 - 2563   6 ต.ค. 60 40
หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 ) ของพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ต.ค. 60 35
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61) ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ต.ค. 60 29
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563   3 ต.ค. 60 26
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   2 ต.ค. 60 23
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)   26 ก.ย. 57 90