สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดนับถอยหลังเลือกตั้งเทศบาล