สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่.....

31 มี.ค. 2566 49
เทศบาลตำบลชุมพรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 .....

16 ก.พ. 2566 45
เทศบาลตำบลชุมพรจัดประชุมเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 .....

14 ธ.ค. 2565 19
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ในการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย กรณี นายประวิทย์ เผ่าพันธุ์ ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดูดทรายบริเวณลำน้ำยัง หมู่ที่ 3 ณ ตลาดชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

          กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการพิจารณาขอ.....

24 พ.ย. 2565 18
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่บ้านชุมพร หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ในการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย กรณี นายประวิทย์ เผ่าพันธุ์ ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดูดทรายบริเวณลำน้ำยัง หมู่ที่ 3 ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

 กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย กรณี นายประวิทย.....

24 พ.ย. 2565 16
เทศบาลตำบลชุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 .....

26 ต.ค. 2565 17
กิจกรรมการร่วมวางแผน (การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565)

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 .....

21 ต.ค. 2565 17