สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ได้รับเกียรติจาก นายเอกลักษณ์  นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร  เป็นประธานการประชุมครั้งนี้  โดยมีผู้แทนประชาคมระดับหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมพร และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชุมพร เข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ทั้งหมด 64  คน  โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 โดยเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ให้มีติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์และเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 จากเดิม รายละเอียดเริ่มต้นจากบ้านหนองเดิ่น ถึงบ้านนาเจริญผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 11,000,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงดังนี้
         1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ รายละเอียด ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,130 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด งบประมาณ 9,918,885 บาท ดำเนินการในปี 2566 โดยของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพรไม่มีเงินสมทบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องของบประมาณไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท
         1.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ รายละเอียด ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,570 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด งบประมาณ 7,500,000 บาท ดำเนินการในปี 2567 โดยของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพรไม่มีเงินสมทบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องของบประมาณไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - 10 จากเดิม รายละเอียดก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 13 – หมู่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 3,500 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงดังนี้
         2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ รายละเอียด ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,560 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด งบประมาณ 9,970,011 บาท ดำเนินการในปี 2566 โดยของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพรไม่มีเงินสมทบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องของบประมาณไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท
         2.2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ รายละเอียด ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 940 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบเทศบาลตำบลชุมพรกำหนด งบประมาณ 4,000,000 บาท ดำเนินการในปี 2567 โดยของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลตำบลชุมพรไม่มีเงินสมทบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องของบประมาณไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 64 คน ดังนี้
1. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีมติสมควรให้มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ตามที่เสนอ
2. ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเห็นชอบให้คัดเลือกบัญชีนวัตกรรม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เพื่อติดตั้งบนถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) โดยกำหนดวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รหัส 07010014 โดยมีราคาชุดละ 70,000 บาท ต่อชุด โดยให้ติดตั้งตามแบบที่เทศบาลตำบลชุมพรกำหนด

        ทั้งนี้ เทศบาลตำบลชุมพร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม ไปดำเนินการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังกรมส่งเสริมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
  
วันที่ : 31 มีนาคม 2566   View : 679