สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

เทศบาลตำบลชุมพรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลชุมพรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

  
        เทศบาลตำบลชุมพรได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการขออนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566   View : 76