สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 4

จดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ใช้อะไรบ้างคะ

ผู้ตั้งกระทู้ : พรประภา IP : 27.55.95.67 เวลา : 2022-03-07 15:20:14 (ดู 746)

1. สําเนาบัตรประชาชน เจ้าของ กิจการ

2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล)หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ)

3. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ

4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 5.สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)

6.กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็ นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

-หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน 

ผู้ตั้งกระทู้ : วันเพ็ญ/เจ้าหน้าที่ เวลา : 2022-03-07 15:51:25 IP : 49.48.126.148

sssssss

ผู้ตั้งกระทู้ : ssssssss เวลา : 2023-04-26 14:33:53 IP : 118.172.27.193
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :