สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 20

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      คู่มือประชาชน
      มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
View : 1510