สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 พร้อมตัวอย่างคำร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตัวอย่างคำร้องขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  ตัวอย่างคำร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น บัญชีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตัวอย่างหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 14 ธันวาคม 2565   View : 52
ข่าวสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 332)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  (ดู 231)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 306)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 197)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 156)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 158)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 94)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :