สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน4   วันที่ : 14 ธันวาคม 2565   View : 96
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2561 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)  (ดู 554)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูผิว Asphaltic concrete ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหนองเดิน-ห้วยทรายบริเวณหน้าบ้านนายเลิศ คงศรี ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ มาลาปี)  (ดู 614)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลชุมพร เขต 1  (ดู 943)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลชุมพร เขตที่ 2  (ดู 641)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ถึงบริเวณบ้านนายประมุข ภูประทำ)  (ดู 565)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายวิจิตร นนทสิทธิ์ ถึงบริเวณบ้านนายนิยม อุตรทิศ)  (ดู 536)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณปั๊มน้ำมัน ถึงบริเวณบ้านนายอรุณ พลเยี่ยม)   (ดู 590)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :