สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66


ออนไลน์ : 16

Gallery :: โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร โดยนายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 16