สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

การจัดทำงบประมาณ


ออนไลน์ : 4

การจัดทำงบประมาณ วันที่ โหลด
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564   19 ต.ค. 2564 132
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ต.ค. 2564 141
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ต.ค. 2564 102
การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564   19 ต.ค. 2564 119
แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ต.ค. 2564 104
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   19 ต.ค. 2564 172
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3   8 ต.ค. 2564 113
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561   8 ต.ค. 2564 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561   8 ต.ค. 2564 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   8 ต.ค. 2564 102
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   8 ต.ค. 2564 115
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548   8 ต.ค. 2564 98
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2564   8 ต.ค. 2564 91
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2560   8 ต.ค. 2564 87
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   8 ต.ค. 2564 92
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   8 ต.ค. 2564 90
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557   8 ต.ค. 2564 90
pdf การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8 ต.ค. 2564 151
pdf การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558   8 ต.ค. 2564 89
pdf การกำหนดแบบบัญชี เพื่อรองรับการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นสินทรัพย์ และการคิดค่าเสื่อมราคา   8 ต.ค. 2564 111
pdf การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8 ต.ค. 2564 129
pdf การกำหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสมฯ   8 ต.ค. 2564 117
pdf ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว4715 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงิน ฯ   8 ต.ค. 2564 131
pdf ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4513 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการฯ   8 ต.ค. 2564 96
pdf การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล   7 ต.ค. 2564 133
pdf การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ eLAAS เข้าสู่ระบบ GFMIS   7 ต.ค. 2564 114
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2565   5 ต.ค. 2564 96
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   5 ต.ค. 2564 122
แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1   29 ก.ย. 2564 119
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   2 ก.ย. 2564 157