สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้อน้ำแข็งสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 (ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงพื้นสนามหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม (เดือน ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2940 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (บริเวณที่นางเสถียร วราบูรณ์ ถึงบริเวณหนองแปน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8 (จากบริเวณบ้านนายพงศธร โสดานาจ ถึงบริเวณบ้านนายดนัย บุตรโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 14 (เริ่มจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 14 ถึงบริเวณบ้านนายพาณิชย์ พลเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 (เริ่มจากบริเวณสามแยกบ้านนางรพีภัทร บุตรพรม ถึงบ้านนางลำปาง พรมวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 (จากบริเวณบ้านนางสนิท ดำเนิน ถึงบริเวณบ้านนางวิไลวรรณ ลาหล้าเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 (เริ่มจากบริเวณบ้านนายนพรัตน์ ศรีวะรา ถึงบริเวณบ้านนายบุญธรรม ศรีหล้าเลิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 (เริ่มจากบริเวณหน้าวัดสว่างคงคา ถึงบริเวณบ้านายสำเร็จ ชนะสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 (เริ่มจากบริเวณบ้านนายแสวง แสนพรม ถึงสามแยกถนนลาดยางสาย ทล.2418) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0033/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 4750 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2566
จ้างออกแบบโครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ทรายกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (งานบริการสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2566