กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวฐาณิตา หมุนลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววรรญา ดำเนิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายประมุข ภูประทำ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง


นายสมศักดิ์ สุขเสริม
พนักงานขับรถ