กองช่าง ฝ่ายการโยธา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองช่าง ฝ่ายการโยธา

กองช่างเทศบาลตำบลชุมพร ทำเนียบพนักงานฝ่ายการโยธา


 

นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ
หน.ฝ่ายการโยธา

   

งานธุรการ

   

 

น.ส.พรพิมล กุลฉวะ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นางยุพา ศรีไชยบาล
คนงานทั่วไป

 นายชูพงษ์  ชมภูบุตร
พนักงานขับรถยนต์


 
   

งานสาธารณูปโภค

     

 

นายราชัน บุญจอง
ผช.เจ้าหน้าที่การประปา

 
 

นายสุทิน ตรีพิมาย
คนงานทั่วไป

     

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

     

 

ว่าง
นายช่างไฟฟ้า

 
 

นายประวิทย์ กิริมิตร
ผช.นายช่างไฟฟ้า

     
วันที่ : 17 มกราคม 61   View : 699