กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองคลังเทศบาลตำบลชุมพร ทำเนียบพนักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวฐาณิตา  หมุนลี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

 

  

นางสาววรรญา  ดำเนิน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

     

งานธุรการกองคลัง

   

นายประมุข  ภูประทำ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง

     
 
นายสมศักดิ์  สุขเสริม
พนักงานขับรถ


 
วันที่ : 17 มกราคม 61   View : 1220