สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ


 

นายพิทักษ์ ชะปูแสน
ประธานสภาฯ

   

 

นายสมจิตร นิศเรศ
รองประธานสภาฯ

 
 

-
เลขานุการสภาเทศบาล

     

 

นายทองแดง สงวนแพง
สมาชิกสภาเขต 1

 
 

นายพิทักษ์ แดงงาม
สมาชิกสภาเขต 1

     

 

นายฉลอม จิตรสังข์
สมาชิกสภาเขต 1

 
 

นายสุริยา มูลไชย
สมาชิกสภาเขต 1

     

 

นายพันธ์ศักดิ์ คำสังวาลย์
สมาชิกสภาเขต 1

 
 

นายครรชิต บรรพสาร
สมาชิกสภาเขต 2

     

-

สมาชิกสภาเขต 2

 
 

นางดวงตา ชมภูบุตร
สมาชิกสภาเขต 2

     

 

นายพงษ์สิทธิ์ โง่นแก้ว
สมาชิกสภาเขต 2

 
 

นางทองทวี ไชยดำ
สมาชิกสภาเขต 2

     
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 974