คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร


 

นายประมวล หาญพละ
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

   

 

นายสุริยันต์ ทริเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

 
 

นายประมวล บุญจอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

     

 

นายคำกอง นิตยวัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

 
 

นายสุริยันต์ เสาสูงยาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

     
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 597