กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง

กองคลังเทศบาลตำบลชุมพร ทำเนียบพนักงานฝ่ายบริหารงานคลัง


 

นางสาวอภัยพร พลเยี่ยม
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง

   

งานการเงินและบัญชี

   

 

นางสุนีรนุช พลเยี่ยม
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 
 

นางรัตนา กรวิรัตน์
จพง.การเงินและบัญชี

     

 

นายชนาฉัตร แหลมฉลาด
ผช.นักวิชาการคลัง

 
 

นางทวีพร พรมปาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

     

งานพัสดุและทรัพย์สิน

     

 

นายดิษฐเนตร พิศพาร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 
 

น.ส.นิตยา ปราบมนตรี
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 1293