สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง

สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลชุมพร ทำเนียบพนักงานฝ่ายปกครอง


 

นางนิวาท โพนศิริ
หน.ฝ่ายปกครอง

   

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

   

จ.อ.วินัส ทองบุตร
จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 

น.ส.วัญเพ็ญ พัฒนโชติ
ผช.นักพัฒนาชุมชน

     

นางอรุณี นิลจู
คนงานทั่วไป

     

งานนิติการ

 
นิติกร
 


นางสาวสุทธิดา  ศรีคัทนา
ผช.นิติกร

     

งานส่งเสริมการเกษตร

     

นายชลวัฒน์ โพธิกะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา

 

นายเดชา โคตุรพันธ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา

นายวิจิตร  นนทสิทธิ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา

 
 นายอริสนันต์  พลเยี่ยม
พนง.ขับเครื่องจักรกลเบา

 

นายอนันต์ อวยชัย
พนักงานสูบน้ำ

     

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     


นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวขวัญธิดา  ชะปูแสน
คนงานทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     

 

พ.จ.ท.ประมวล ดาวปลื้ม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 
 

นายจักรพร โป๊ะประนม
ผช.จนท.ป้องกันฯ

     

 

นายวาทะ ศรีคัทนา
พนง.ดับเพลิง

 
 

นายพงค์ศักดิ์ ถินวิชัย
พนง.ดับเพลิง

     

 

นายดำรงฤทธิ์ คงศรี
พนง.ดับเพลิง


 
   
     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 1282