สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลชุมพร ทำเนียบพนักงานฝ่ายอำนวยการ


 

นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ

   

งานบริหารงานทั่วไป

   

น.ส.อัญชิษฐา ปัญจมาตย์
จพง.ธุรการชำนาญงาน

 

น.ส.ธิดารัตน์ ไชยแสง
ผช.จพง.ธุรการ

     

 

น.ส.พิกุล นิสเรศ
ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 

นายสมรักษ์ พลเยี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

     

นายสมเด็จ บำรุงรส
นักการภารโรง

 

นายอำ  ศรีหล้าเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
 

     

งานการเจ้าหน้าที่

     
 

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

น.ส.จุฬารัตน์ สังฆะมณี
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

     

งานนโยบายและแผน

     

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

น.ส.จีรนุช หารพละ
ผช.นักเคราะห์นโยบายและแผน

     

งานกิจการสภาเทศบาล

     

งานส่งเสริมการศึกษาฯ

     

น.ส.พัสราภิวรรณ ดวงแก้ว
นวก.ศึกษาชำนาญการ

 

น.ส.ราตรี แก้วแสนไชย
ครู

     

นางลัดดา คงศรี
ครู

 

นางขอบฟ้า คันธภูมิ
ครู

     

นางยุพิน เกษสุวรรณ
ครู

 

นางประทุมทอง ชะปูแสน
ครู

     

นางสมจิตร นิศเรศ
ครู

 

นางจิราลักษณ์ สุดหนองบัว
ครู

     

นางบุหลัน ก้านคำ
ผช.นวก.ศึกษา

 

นางจินตนา จิตรักสินธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 


น.ส.ไพรินทร์  นิตยวัน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


 
   


 

 

น.ส.คำแก้ว จิตรักสิน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

     

น.ส.สุพรรณี เมยศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสังเวียน  ศรีไชยบาล
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมลรัตน์  ทุลันไธสง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   

งานส่งเสริมการศึกษาฯ

 
     
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 1251