ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของ อปท. ทั่วประเทศ จำนวน 7,774 แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ 10 มกราคม 2563 8 ม.ค. 63 23
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2563 3 ม.ค. 63 18
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ !กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 พ.ย. 62 44
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน 12 ก.ย. 62 154
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่องภายในเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี 2562 5 ส.ค. 62 77
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ เรื่อง ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม 24 ก.ค. 62 63
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 24 ก.ค. 62 76
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการบริการภาครัฐ เรื่อง "เลื่อนล้อต่อภาษี" (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน 24 ก.ค. 62 56
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการบริการภาครัฐ เรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ 24 ก.ค. 62 48
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการฝึกซ้อมกรณีภัยจากสึนามิ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) 24 ก.ค. 62 51
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม 24 ก.ค. 62 50
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย เรื่อง สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม 24 ก.ค. 62 40
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน 17 มิ.ย. 62 69
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 17 มิ.ย. 62 271
ราคาที่ดิน ตอนนี้ เท่าไหร่แล้วนะ... 17 มิ.ย. 62 44
โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 20 พ.ค. 62 67
ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบและประเมินตนเองโดยสมัครใจ *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ 8 พ.ค. 62 77
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุกานายก/ผู้ช่วยเลข 8 พ.ค. 62 85
ประกาศเตือนภัย “พายุฤดูร้อน” ฉบับที่ 3 มีผลกระทบตั้งแต่ 3-6 พ.ค. 3 พ.ค. 62 49
กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 3 พ.ค. 62 53
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก: ธนารักษ์เผยโฉมเหรียญกษาปณ์-เหรียญที่ระลึก พร้อมขยายเวลาจอง 3 พ.ค. 62 98
ข้อควรรู้ก่อนเล่นสงกรานต์ 9 เม.ย. 62 57
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 20 มี.ค. 62 389
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สามารถไปกดเงินเบี้ยยังชีพ งวดเดือน มี.ค.62 ได้แล้วนะคะ เงินโอนเข้าวันที่ 4 มี.ค.62 แล้วค่ะ 5 มี.ค. 62 73
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล mobile Appication 22 ก.พ. 62 114
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกสมเด็จองค์พระปฐม (หลวงพ่อสมปรารถนา) และร่วมบูชาองค์สมเด็จพระปฐมจำลอง เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเมยวดี ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ติดต่อสอบถาม 043-577073 14 ก.พ. 62 133
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง แก่ผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การสนับสนุนได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายและประกาศกำหนด 6 ก.พ. 62 101
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สามารถไปกดเงินงวดเดือน ก.พ.62 ได้แล้วนะคะ เงินโอนเข้าวันที่ 5 ก.พ.62 ค่ะ 6 ก.พ. 62 112
กรมบัญชีกลางปรับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ก.พ. 62 122
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 29 ม.ค. 62 237