ทะเบียนหนังสือรับ (กองคลัง)


ออนไลน์ : 8

ทะเบียนหนังสือรับ (กองคลัง) วันที่ โหลด
20/2563 เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก   23 ม.ค. 63 1
19/2563 โครงการอบรมการเตรียมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การคลังขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563   23 ม.ค. 63 2
22/2563 ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯประจำปีงบประมาณ 2563   23 ม.ค. 63 0
21/2563 ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร   23 ม.ค. 63 0
18/2563 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   16 ม.ค. 63 4
17/2563 แจ้งยอดเงินหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2563   16 ม.ค. 63 3
16/2563 บัญชีนวัตกรรมไทย   15 ม.ค. 63 2
15/2563 การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่ง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ อปท.   15 ม.ค. 63 3
14/2563 แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ม.ค. 63 3
13/2563 การส่งข้อมูลตามมาตรา 10 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ อปท.ของสำนักงานที่ดิน   15 ม.ค. 63 2
12/2563 การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   15 ม.ค. 63 3
11/2563 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   15 ม.ค. 63 4
10/2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการคลังของ อปท.ภายใต้ วิธีการงบประมาณที่กำหนดใหม่   14 ม.ค. 63 3
09/2563 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   14 ม.ค. 63 3
08/2563 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล   10 ม.ค. 63 4
07/2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)   10 ม.ค. 63 4
06/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   8 ม.ค. 63 6
05/2563 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรสามิต)ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ให้แก่ อปท.   8 ม.ค. 63 4
04/2563 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์)   8 ม.ค. 63 4
03/2563 จัดส่งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ม.ค. 63 4
02/2563 การชำระเงินสมทบประจำปี 2563 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2562   3 ม.ค. 63 4
01/2563 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2562   2 ม.ค. 63 4
364/2562 ขอนำส่งแคชเชียร์ หลักประกันซองประมูลงาน   25 ธ.ค. 62 8
363/2562 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากร อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   24 ธ.ค. 62 8
362/2562 แจ้งการหักเงินเดือนชำระสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ   24 ธ.ค. 62 6
361/2562 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป าำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 1   23 ธ.ค. 62 8
360/2562 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2562   23 ธ.ค. 62 8
359/2562 การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด   23 ธ.ค. 62 10
358/2562 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   23 ธ.ค. 62 6
357/2562 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแระเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน   23 ธ.ค. 62 5