ทะเบียนหนังสือรับ (กองคลัง)


ออนไลน์ : 7

ทะเบียนหนังสือรับ (กองคลัง) วันที่ โหลด
165/2563 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ อปท.   1 ก.ค. 63 1
164/2563 พรก.ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563   1 ก.ค. 63 1
163/2563 ขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญาพร้อมขอถอนหลักประกันเดิม   1 ก.ค. 63 1
148/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   25 มิ.ย. 63 2
147/2563 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการจัดสรรสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน(ก.ค. - ก.ย. 63)   25 มิ.ย. 63 2
146/2563 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งบ2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2563)   25 มิ.ย. 63 2
145/2563 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบ2563 พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน   25 มิ.ย. 63 2
144/2563 แนวทางการปฎิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. กรณีนำส่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง   25 มิ.ย. 63 2
143/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   25 มิ.ย. 63 2
162/2563 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563   25 มิ.ย. 63 2
161/2563 ขอแจ้งยอดเรียก้ก็บเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   25 มิ.ย. 63 2
160/2563 ขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร   25 มิ.ย. 63 2
159/2563 เรียกเก็บได้รายเดือนของสมาชิก   25 มิ.ย. 63 2
158/2563 การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท จังหวัดระยอง   25 มิ.ย. 63 2
157/2563 ใบแจ้งขอให้ดำเนินการหักเงินเดือนให้จ้างเป็นไปตามข้อตกลง   25 มิ.ย. 63 2
156/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   22 มิ.ย. 63 2
155/2563 การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   22 มิ.ย. 63 2
154/2563 ใบแจ้งหนี้ค่าจ้างเหมาบริหาร   22 มิ.ย. 63 3
153/2563 แจ้งยอดเงินหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   22 มิ.ย. 63 3
152/2563 แจ้งราบชื่อผู้ทิ้งงาน   22 มิ.ย. 63 2
151/2563 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ   22 มิ.ย. 63 2
150/2563 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ   22 มิ.ย. 63 3
149/2563 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา   22 มิ.ย. 63 2
142/2563 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจฌแพาะ งวดเดือนมกราคม - เมษายน 63   9 มิ.ย. 63 2
141/2563 การนำเงินรายได้ อปท.   9 มิ.ย. 63 2
140/2563 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   9 มิ.ย. 63 2
140/2563 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน   9 มิ.ย. 63 2
139/2563 ใบแจ้งหนี้ รานนายอธิพงษ์   9 มิ.ย. 63 3
138/2563 แนงทางปฎิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุฯ   9 มิ.ย. 63 2
137/2563 บัญชีนวัตกรรมไทย   9 มิ.ย. 63 2