ออนไลน์ : 7

วันที่ โหลด
198/2563 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563   5 ส.ค. 63 43
197/2563 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ไตรมาสที่ 4   5 ส.ค. 63 35
196/2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 4   5 ส.ค. 63 45
195/2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   5 ส.ค. 63 32
194/2563 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.   5 ส.ค. 63 34
193/2563 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส4   5 ส.ค. 63 42
192/2563 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส4   5 ส.ค. 63 35
191/2563 บัญชีนวัตกรรมไทย   5 ส.ค. 63 36
190/2563 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน   5 ส.ค. 63 37
189/2563 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2563   5 ส.ค. 63 43
188/2563 ขอตรวจเอกสาร   5 ส.ค. 63 55
187/2563 ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ทำสัญญาเช่าบ้านที่อยู่อาศัย   5 ส.ค. 63 48
186/2563 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล   5 ส.ค. 63 54
185/2563 ขอยืนยันหนังสือต้ำประกัน   5 ส.ค. 63 44
184/2563 ใบแจ้งผลการกู้เงิน   5 ส.ค. 63 50
183/2563 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   5 ส.ค. 63 34
182/2563 เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก   5 ส.ค. 63 34
182/2563 เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก   21 ก.ค. 63 45
181/2563 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   21 ก.ค. 63 34
180/2563 แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   21 ก.ค. 63 40
179/2563 แจ้งยอดเงินหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด   21 ก.ค. 63 40
178/2563 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือนพฤษภาคม 2563   16 ก.ค. 63 36
177/2563 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   16 ก.ค. 63 40
176/2563 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาจ่ายเงิน ฯ   16 ก.ค. 63 42
175/2563 ขอเชิญประชุม   16 ก.ค. 63 34
174/2563 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.จัดสรรรายได้ เดือนมิถุนายน 2563   16 ก.ค. 63 37
173/2563 การนำสงรายได้ อปท.   16 ก.ค. 63 32
172/2563 การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินของ อปท.   16 ก.ค. 63 37
171/2563 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวดที่ 5/2563   16 ก.ค. 63 36
170/2563 แจ้งผลการเปลียนแปลงผู้มีอำนาจสั่งเบิกจ่ายเงิน   16 ก.ค. 63 46