ทะเบียนหนังสือรับ


ออนไลน์ : 5

ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ โหลด
180/2563 เรื่องขอรับเงินสนับสนุน   23 ม.ค. 63 0
182/2563 เรื่องขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่   23 ม.ค. 63 0
184/2563 เรื่องขอเชิญประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563   23 ม.ค. 63 0
185/2563 เรื่องการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   23 ม.ค. 63 0
168/2563 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ เดือนธันวาคม2562 (กองช่าง)   23 ม.ค. 63 0
187/2563 เรื่องใบแจ้งค่าบริการ เดือนธันวาคม 2562 (กองคลัง)   23 ม.ค. 63 0
188/2563 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ เดือนธันวาคม 2562 (ศูนย์กู้ชีพ)   23 ม.ค. 63 0
189/2563 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ เดือนธันวาคม 2562 (สำนักปลัด)   23 ม.ค. 63 0
190/2563 เรื่องขอรับการสนัสนุนงบประมาณจากองทุน สปสช. ต.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563   23 ม.ค. 63 0
191/2563 เรื่องการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่8   23 ม.ค. 63 0
192/2563 เรื่องขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data   23 ม.ค. 63 0
194/2563 เรื่องประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   23 ม.ค. 63 0
195/2563 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ)   23 ม.ค. 63 0
196/2563 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค   23 ม.ค. 63 0
197/2563 เรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   23 ม.ค. 63 0
198/2563 เรื่องการรายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562   23 ม.ค. 63 0
199/2563 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2563   23 ม.ค. 63 0
200/2563 เรื่องกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   23 ม.ค. 63 0
166/2563 เรื่อง ขอให้ปิดประกาศ รายนางสาวเตือนใจ สุริโย (ผู้จัดการมรดกฯ)   22 ม.ค. 63 0
167/2563 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร   22 ม.ค. 63 0
168/2563 เรื่องส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 ม.ค. 63 0
169/2563 เรื่องการระวังชี้แนวและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์   22 ม.ค. 63 0
170/2563 เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมุลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2563   22 ม.ค. 63 0
171/2563 เรื่องอัคคีภัย   22 ม.ค. 63 0
172/2563 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ปี2561   22 ม.ค. 63 0
173/2563 เรื่องขอรับเงินสนับสนุนโครงการออกกำลังกายเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร ปีงบประมาณ 2563   22 ม.ค. 63 0
174/2563 เรื่องขอรับเงินสนับสนุนโครงการออกกำลังกายเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทรายปีงบประมาณ 2563   22 ม.ค. 63 0
175/2563 เรื่องขอรับเงินสนับสนุนโครงการออกกำลังกายเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม และโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด้กในเขตเทศบาลตำบลชุมพรปีงบประมาณ 2563   22 ม.ค. 63 0
176/2563 เรื่องโครงการปลูกป่าด้วยกล้าไม้ขนาดใหญ่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ   22 ม.ค. 63 0
177/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตร "เจาะลึก เรียนลัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และการฝึกทำ   22 ม.ค. 63 0