ทะเบียนหนังสือรับ


ออนไลน์ : 6

ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ โหลด
1323/2563 เรื่องแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งเบิกจ่ายเงิน   3 ก.ค. 63 1
1324/2563 เรื่องแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งเบิกจ่ายเงิน   3 ก.ค. 63 1
1325/2563 เรื่องแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงผุ้มีอำนาจสั่งเบิกจ่ายเงิน   3 ก.ค. 63 1
1326/2563 เรื่องแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งเบิกจ่ายเงิน   3 ก.ค. 63 0
1327/2563 เรื่องขอแจ้งแนนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน   3 ก.ค. 63 0
1328/2563 เรื่องใบแจ้งหนี้บริการไปรษณีย์เดือนมิถุนายน2563   3 ก.ค. 63 0
1329/2563 เรื่องคำสั่งเรีกให้ทำ คำให้การเพิ่มเติม   3 ก.ค. 63 0
1330/2563 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านสรรหาให้ดำรงตำแหน่งงานผู้บริหาร   3 ก.ค. 63 0
1293/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย   1 ก.ค. 63 1
1295/2563 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการช่วยเหลือการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์   1 ก.ค. 63 1
1296/2563 เรื่องขอเชิญประชุมประจำเดือน หน.ส่วนราชการต่างๆ และร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563   1 ก.ค. 63 1
1297/2563 เรื่องการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่ออปท. ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางอปท. (Info ระบบใหม่)   1 ก.ค. 63 1
1298/2563 เรื่องแจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan-eMENCR) ปีงบประมาณพ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะที่1   1 ก.ค. 63 1
1299/2563 เรื่องการรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคม 2563   1 ก.ค. 63 1
1300/2563 เรื่องขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต   1 ก.ค. 63 1
1301/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนอปท. เป็นกรรมการในคณะกรรมการในคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน   1 ก.ค. 63 1
1302/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยคำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด -19 (Covonevirus pisesse 2019 ) (COVID-19)   1 ก.ค. 63 1
1303/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์ฤช่วยเหลือ   1 ก.ค. 63 1
1304/2563 เรื่องส่งโครงการในพระราชดำริปี2564   1 ก.ค. 63 1
1305/2563 เรื่องขอส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว   1 ก.ค. 63 1
1306/2563 เรื่องส่งตัวพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาไปแต่งตั้งให้ดำรงสายงานผู้บริหาร   1 ก.ค. 63 1
1307/2563 เรื่องให้โอนพนังานเทศบาล   1 ก.ค. 63 1
1280/2563 เรื่องขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเพิ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค่าใใน 2562   30 มิ.ย. 63 1
1281/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน   30 มิ.ย. 63 2
1282/2563 เรื่องขอความความอนุเคราะห์รถตัดหญ้า   30 มิ.ย. 63 1
1283/2563 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ   30 มิ.ย. 63 1
1284/2563 เรื่องการบันทึกรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือในการแจกถูุงยังชีพ   30 มิ.ย. 63 1
1285/2563 เรื่องการรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีพวิต) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   30 มิ.ย. 63 1
1286/2563 เรื่องการรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี2563   30 มิ.ย. 63 1
1287/2563 เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)   30 มิ.ย. 63 1