การจัดทำงบประมาณ


ออนไลน์ : 7

การจัดทำงบประมาณ วันที่ โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   2 ก.ย. 64 21
หนังสือ กวจ. ว 845 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 (ยกเลิก ว 89)   2 ก.ย. 64 20
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)   2 ก.ย. 64 17
การจัดทำข้อเสนอผลงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   2 ก.ย. 64 17
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   2 ก.ย. 64 13
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564   2 ก.ย. 64 18
ปกเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565   1 ก.ย. 64 15
อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   1 ก.ย. 64 13
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี   1 ก.ย. 64 17
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)   1 ก.ย. 64 10
ปกเทศบัญญัติ งบประมาณ 2565   17 ส.ค. 64 26
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   8 มิ.ย. 64 1766
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 หนังสือ ที่ มท มท 0808.4/ว1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   8 มิ.ย. 64 329
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3956 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563   8 มิ.ย. 64 81
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563   8 มิ.ย. 64 198
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563   8 มิ.ย. 64 191
แนวทางปฎิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Code   8 มิ.ย. 64 33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   8 มิ.ย. 64 81